GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Избрани лъжи от репертоара на театъра „Нова ядрена електроцентрала“

January 17, 2013

zx450y250_1985121

Господата Сакскобургготски и Станишев (кой е кокошката и кой – петелът, не е от значение) снесоха голям запъртък. Сега кудкудякат, че запъртъкът е златно яйце и се опитват да ни насадят да го мътим.

Преди няколко дни за около минута включих телевизора и станах свидетел на поред­на­та лъжа на г-н Станишев, че неговото правителство не е субсидирало проекта АЕЦ „Белене“. Лъжа е, защото бившият министър председател едва ли е забравил решение­то за прехвърляне на 300 милиона лева от държавния бюджет на НЕК за изграждането на централата. Отделно е поетата държавна гаранция от 600 милиона лева за Проекта.
Трябва със съжаление да призная, че БСП е една успешна Precipitation Management Company1. Дейността ú, особено по референдума за АЕЦ „Белене“ достигна върхове, кои­то едва ли ще бъдат покорени в обозримото бъдеще.

По-долу ще се опитам, от позицията на специалист, работил в енергетиката над 55 го­ди­ни, да опровергая част от „подхвърляните“ в обществото лъжи.

Лъжа първа:

Периодът 2007 ÷ 2010 г. е критичен за българската електроенергийна система (ЕЕС) … В този период трябва да се изградят 1600 MW нови мощности2.

Периодът 2007 ÷ 2012 г. ще е критичен за ЕЕС … В този период трябва да се изгра­дят 910 MW нови мощности3.
Всички сме свидетели, че електроенергийния апокалипсис не се състоя. Нещо по­ве­­че – през този период са изнесени 61,0 TWh електроенергия, като само през 2011 г. са произведени 50,7 TWh, от които са консумирани бруто 38 TWh и изнесени 12,1 TWh. Оправданията на БСП с настъпилата икономическа и финансова криза са несъс­тоятелни – вътрешното електропотребление (консумацията от преносната мрежа) през периода 2003 ÷ 2011 г., независимо от състоянието на икономически подем или криза е било на равнището 30,5 TWh, с положителни и отрицателни отклонения през годи­ните, по-малки от 1,5 TWh, дължащи се по-скоро на климатичните пертурбации, от­кол­кото на ръста на икономиката.

Този факт е лесно обясним – престанаха да работят енергоемките МК „Кремиковци“, ЗТМ „Радомир“, „Химко“ – Враца, „Плама“ – Пле­вен и други неефективни производства; продуктовата структура на страната посте­пен­но се ориентира към ниска енергийна интензивност; в бита и обслужването пре­обла­даващо се използват енергоефективни уреди (само от въвеждането на LCD телевизори­те и енергоефективното осветление върховото натоварване на ЕЕС е намалено с около 1000 MW и са спестени близо 2 TWh електроенергия годишно); не на последно място трябва да се отбележи ценовия натиск върху консуматорите за енергоспестяване.

Лъжа втора:

През 2015 г. Република България ще потребява бруто 43,8 ÷ 46,5 TWh, а през 2020 г. съответно 49,0 ÷ 54,2 TWh1.

През 2015 г. Република България ще потребява бруто 46,0 ÷ 47,7 TWh, през 2020 г. – 53,3 ÷ 55,3 TWh и през 2025 г. – 59,0 ÷ 64,7 TWh2.

И тази лъжа не се сбъдна. През 2012 г. отклонението на траекторията на реалното потребление от прогнозата на БСП и НДСВ е близо 7,0 TWh, колкото е годишното производство на един блок с мощност 1000 МW. Лъжа е, защото още тогава бяха из­вест­ни прогнозите на NERA Economic Consulting (Октомври 2002 г.), БАН (Септември 2005 г.), RWE (Септември 2002 г.) и др., които предвиждаха много по-ниско електро­потребление, близко до действителното. Сега тази лъжа се тиражира в нов вариант – след кризата ще настъпи икономическо оживление, за което ще е необходима „много електроенергия“ (колко – не се казва).
Към настоящия момент е налице официалната прогноза на Електроенергийния систе­мен оператор (ЕСО) (Декември 2012 г.), според която към 2015 г. Република България ще потребява бруто 39,5 ÷ 41,4 TWh, през 2020 г. – 40,6 ÷ 43,5 TWh и през 2022 г. – 41,0 ÷ 44,1 TWh. Този сценарий за електропотреблението може да се приеме за реалистичен с горна граница 45,2 TWh през 2025 г. и прогнозен прозорец 42,0 ÷ 45,2 TWh към същата година, с по-голяма вероятност да се сбъдне минималния сценарий. Тази прогноза на ЕСО се потвърждава от горепосочените прогнози на NERA, RWE, БАН, а също от World Energy Council (Октомври 2012 г.).

Лъжа трета:

Предстои извеждането от работа на част от електроцентралите на въглища – ТЕЦ „Варна“, ТЕЦ „Бобов дол“, ТЕЦ „Марица 3“, ТЕЦ „Русе“ и др., близо 1300 MW и ще се наложи да внасяме електроенергия.

За сведение – блокове №№ 1, 2 и 3 в ТЕЦ „Варна“, № 2 в ТЕЦ „Бобов дол“, № 3 в ТЕЦ „Русе“ отдавна не работят. И още нещо – ТЕЦ „АЕS – Гълъбово“, ТЕЦ „Контур Гло­бъл“ и ТЕЦ „Марица-изток 2“ са рехабилитирани, някои от тях с увеличена мощност и икономичност, в пълно съответствие с изискванията на ЕС за опазване на околната среда, а ТЕЦ „Бобов дол“ – блокове 1 и 3 и ТЕЦ „Варна“ – блокове 4, 5 и 6 понастоя­щем се реконструират за намаляване на емисиите на азотни и серни окиси.

През 2012 г. от наличните електроцентрали, без горните енергоблокове са произведени 50,7 TW. И забележете – при непълно натоварване на ТЕЦ „AES – Гълъбово“, ТЕЦ „Марица-изток 2“ и ТЕЦ „Контур Глобъл“. Оказва се, че вътрешното електропо­треб­­ле­­ние, дори до 2025 г. при максималния сценарий може да бъде осигурено от налични­те генериращи мощности, без АЕЦ „Белене“, седми блок на АЕЦ „Козло­дуй“ и нова ТЕЦ в „Марица-изток“, намерения за което декларира правителст­вото.

Потенциал на инсталираните мощности в Република България до 2025 г. и след това

Електроцентрала                   Мощност,                    MW Производство, TWh/год.
Всичко до 2020 г.                              9 989                                      49,67 ÷ 53,36
Всичко до 2025 г.                              9 619                                       47,97 ÷ 51,66

При наличието на 2200 MW АЕЦ, 3910 MW ТЕЦ, 632 MW топлофикационни ТЕЦ, 303 MW заводски ТЕЦ и 1725 MW ВЕИ се осигурява мощностния баланс на страната към 2022 г., с възможности за 1400 MW износ. При налични 2632 MW вместо 3910 MW ТЕЦ към същата година вътрешното електропотребление се осигурява с по-малки възможности за износ4.

Не бива да се забравя, че в обозримото бъдеще, като член на голямото европейско семейство предстои да ни се случат доста хубави неща – ускорено въвеждане на ВЕИ, провеждане на агресивна политика за енергийна ефективност, развитие на икономи­ката, базирано на високите технологии (технологии с ниска енергоемкост и висока възвръщаемост), внедряване на „умни мрежи“, организиране на Европейски пазар на енергоносители, в т.ч. на електроенергия. Затова от позициите на днешния ден прогно­зите и енергийните баланси на ЕСО може да изглеждат реалистични, но трябва да се има предвид, че те съдържат значителен резерв, който трябва да се използва. Според добрата практика на тези, които са пред нас и живеят много по-добре от нас благода­рение на разумната си политика, най-добрите инвестиции в енергетиката са отло­же­­ните, до момента, в който възникне неотложна необходимост. Изкушавам се да напомня, че според законодателството на Република България нови мощности, на непазарен принцип се изграждат с минимални разходи, само когато снаб­дя­ването с електроенергия не може да бъде осигурено.
От всичко казано дотук може да бъде направен изводът, че нито днес, нито в обозри­мото бъдеще до 2025 ÷ 2030 г. се налагат инвестиции в нови мощности, освен във ВЕИ, задължение за което сме поели по международни спогодби. А изхарчените досега близо 2 милиарда лева за АЕЦ „Белене“, обосновани с лъжи нека тежат на съвестта на правителствата на НДСВ и тройната коалиция, доминирана от БСП.

Лъжа четвърта:

АЕЦ „Белене“ ще струва много евтино – само 4 милиарда евра спо­ред споразуме­нието с „Атомстройэкспорт“. Тази лъжа може да впечатли само „черве­ни­те ба­бички“ (според Стефан Продев), защото с оскъпяването, което не се оспорва, вече набъбва на 6,2 милиарда, а с лихвите по кредитите най-малкото се удвоява. И това не е всичко – една нова ядрена електроцентрала има съпътстваща инфраструктура – съхраняване на ядрените отпадъци, защита срещу интервенция, резервиране на мощ­нос­тите, свързване с ЕЕС. За свързване с електроенергийната система е необ­хо­димо изграждането на няколко електропровода 400 kV до подстанциите „Царе­вец“ и „Ми­зия“, преконфигуриране на мрежата 400 kV посредством връзка между подстанциите „Царевец“ и „Пловдив“ и други електропроводи на 400 kV и 110 kV. Общите капи­таловложения за тези връзки, а също за релейни защити, противоава­рий­на автоматика, диспечинг и др. дейности, задължение на НЕК е от порядъка на един милиард и петде­сет милиона лева, без оскъпяването и лихвите по кредитите5. Затова и НSВC, ИПИ, ИЕМ и други анализа­тори определиха цената на авантюрата АЕЦ „Белене“ над 20,6 ми­лиарда лева. Това са цифри, които е трудно да бъдат оспорени, освен със словоблуд­ство – най-евтина, ако не днес – утре ще е по-скъпа и т.н.
Лъжа пета: Ако не се изгради АЕЦ „Белене“, цената на електроенергията ще се уве­личи, защото термичните електроцентрали след 2018 г. ще плащат за емитираните азот­ни окиси в атмосферата. Това е така, ще плащат „данък околна среда“, но за сти­му­лиране на възобновяемите източници и енергийната ефективност, т.е. парите не се губят, докато внасянето на ядрено гориво без мито, защита на централата от интервен­ция, изграждането или поддържането на резервиращи мощности и други дейности са за сметка на данъкоплатеца.

Една проста сметка: За да се изкупи инвестицията от 20,6 милиарда лева през цената на електроенергията от АЕЦ „Белене“ за 20 години е необходимо тя да бъде продавана за близо 200 лв. за мегаватчас. Сравнете я с микса на електроенергията от 80,5 лв за мегаватчас, която днес ку­пува НЕК и ще се убедите, че изграждането на АЕЦ „Белене“ ще бъде поредния удар за българските потребители на електроенергия.

Лъжа шеста: Производството на електроенергия от ядрени електроцентрали е високо­технологично производство. За какво става въпрос, обаче – за технология и проекти, разработени извън страната, за съоръжения – също. Остават строителството, монтажът и оперирането с технологията, които са дейности, добре познати и усвоени у нас. Дън Сяопин беше казал, че не е важен цветът на котката, ако тя лови мишки. Перифра­зирана, тази мисъл в случая изглежда така: не е важен произходът на електроенергията – от „високотехнологична“ АЕЦ, ТЕЦ, ВЕИ, внос и т.н., стига тя да е според възмож­ностите на потребителя, да не застрашава, в границите на допустимото, сигурността на страната, населението и околната среда. АЕЦ „Белене“ не отговаря на тези изисквания.
Накрая ще си позволя да отбележа признаците на Високите технологии – ниски капи­та­ловложения, бърза възвръщаемост, ниска енергийна интензивност, високо съдържа­ние на интелект – комуникационни и компютърни технологии, възобновяеми енерго­из­точници, интелигентни мрежи и т.н. Къде тук се вписва нова ядрена електро­централа с възвръ­щае­мост над 20 години?

Лъжа седма: АЕЦ „Белене“ ще гарантира сигурността на доставките на електроенер­гия. Съдете сами дали това е истина при работа на 4000 MW ядрени мощности и произ­­водство 30 TWh електроенергия годишно:

30 TWh са 66 % от брутното електропотребление към 2025 г. Съгласно Закона за защи­та на конкуренцията, това е господстващо положение на пазара от един дос­тав­чик на суровина, в случая на енергоносител.

Това е 100 % от мощността на ЕЕС през летния сезон; за останалите генериращи мощ­ности – ТЕЦ, ВЕИ и др. през този период няма място в товаровата диаграма.

В случай на силно земетресение изключват 4000 MW от ЕЕС, което предизвиква разпадането ú. За сведение през 2012 г. е имало 3 несанкционирани изключвания на блок 1000 MW от ЕЕС.

Лъжа осма: АЕЦ „Белене“ ще осигури много работни места. Ако за 3500 ÷ 4000 ра­ботни места при строителството и 500 ÷ 800 при обслужването трябва да изхарчим над 20 милиарда лева, при липса на необходимост, по-добре да строим пирамиди – хем по-евтино ще ни излезе, хем къде по-безопасно. А може и някой лев да вземем от турис­тите, които обичат да се наслаждават на човешката глупост и алчност.

Що се отнася до региона, време е държавата и партиите да престанат да лъжат вече над 30 години населението, а и то трябва да разбере, че не молебените, а неговата пред­приемчивост и труд ще го спасят от немотията. Защото временното му благопо­лучие от изграждането на АЕЦ „Белене“ може да стане причина за продължаване на немо­тията на всички български граждани десетилетия напред.

1 Пи Ем Компания за „подхвърляне“ на подвеждаща информация в обществото; тези компании се използват от производителите на оръжие, нелоялните конкуренти и др.
2 Перспективен план за развитие на ЕЕС на Република България, Май 2004 г. (при управлението на НДСВ).
3 План за развитие на електроенергийния сектор на Република България с минимални разходи, декември 2005 г. (при управлението на БСП).
4 Мощностен баланс на ЕСО (Декември 2012 г.).
5 План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2010 ÷ 2020 г., Септември 2010 г.

Автор: Ст.н.с. инженер Георги Босев

Източник: в-к Дневник

Био на автора: Севдалина Пеева:
Публикувам в Greentech-BG от февруари 2008 с фокус зелени технологии и иновативни решения, които ще помогнат да живеем в един по-чист свят.
Теми: АЕЦ, АЕЦ Белене, ядрена енергетика, ядрена енергия

 1. инж. Николай Л. Ангелов в
  26 Jan 13
  1:08 am

  Освен това спокойно можехме да си минеме без перки и фотоволтаици. Само с АЕЦ-а и ТЕЦ-овете. Щом, според Вас няма да плащаме глоби, ако им сложим филтри. Ако за в бъдеще ще ни работят и ТЕЦ-овете, пушейки, както Вие Атанасе предлагате, за което ще бъдем и глобявани с много милиони (заради емисиите СО2), защо ни е да строим перки и твърде скъпите засега за нас, българите, и недостатъчно ефективни сега масово поставяни в богатите държави (Германия) фотоволтаици. За да храним чужди икономики, както и с перките, а? Много далеч живееш от България, Атанасе и въобще не знаеш какво е истинското положение на българския народ в момента в България. Няма пари засега българският народ, дори и със субсидии да си постави масово фотоволтаици. Няма и къде да ги постави, защото 70% от гражданите на България живеят по градовете в общи жилищни блокове, а не като германците в самостоятелни къщи. И се краде, щом мястото на монтаж е общодостъпно и без охрана. Много време трябва да мине, за да навлезе възобновяемата енергетика и в България по-интензивно. Явно нейният момент за българският народ още не е дошъл.

 2. инж. Николай Л. Ангелов в
  26 Jan 13
  1:26 am

  Как смяташ, Атанасе че се съчетават 4000МВТ фотоволтаични мощности (работещи главно по обяд) и 6000МВТ перки (работещи само при достатъчно силен вятър) от една страна с 864-те МВТ турбинни помпени мощности на Чаира, предназначени да работят в помпен режим мисля че беше към 12 часа? Май се опитваш да предложиш нещо, ама много, много неуспешно!!!

 3. инж. Николай Л. Ангелов в
  26 Jan 13
  1:34 am

  И това дето пишеш още, Атанасе, в коментар 98, че се изпускат язовири, щото нямало какво да го правят тока, направо ме разсмя!!! Язовири в момента (в Родопите) се изпускат за да не прелеят и да не причинят гибелни наводнения, разкъсвайки стените и дигите.

 4. Атанас
  26 Jan 13
  1:36 am

  Инж.Ангелов – кое от коментар №98 е невярно ??? – ,че при 4000MW /Козлодуй и Белене/ и лятна консумация 2800MW ще спираме АЕЦ ли ?
  Кажи кое изречение е невярно???
  Проблема не е в ВЕИ а в закона в смисъл високата изкупна цена и имената тук http://darikfinance.bg/novini/80521#comments са все приятели и приятелки – законно ограбване на бълг.граждани.
  Инж.Ангелов с 20млрд. се построяват 4000 MW фотоволтаици и 6000MW ветрогенератори инсталирана мощност които годишно дават повече ток от 2000MW “Белене“.

  Колко ВЕЦ могат да се преправят в ПАВЕЦ и за колко пари.

 5. Атанас
  26 Jan 13
  1:48 am

  Инж.Ангелов – НЕК ЕАД е собственик на 30 водноелектрически централи (ВЕЦ и ПАВЕЦ) с обща инсталирана мощност 2713 MW в турбинен режим и 937 MW в помпен режим с Марица 2 и Козлодуй са под БЕХ – ЕАД и просто си правят каквото искат включително и изпускане на язовири защото няма как да спрат ТЕЦ 1

 6. Атанас
  26 Jan 13
  1:54 am

  Инж.Ангелов – има начини http://bnt.bg/bg/news/view/62845/ekocentrala_v_germanija и хората са изчислили http://www.greentech.bg/?p=35583

 7. инж. Николай Л. Ангелов в
  26 Jan 13
  2:09 am

  Виж, Атанасе сега в същата публикация , вдясно на твоя коментар №5, избрани връзки , третата публикация отдолу нагоре и се досети сам какво ще правим излишния ток и когато не достига, ще го добавяме с ток от ВЕИ.
  Освен това не мисля да се предаваме, да ставаме два милиона население, работещо само като обслужващ персонал в хотелиерството и ресторантьорството, в скотовъдството и растениевъдството, и в непроизводствени сфери, без собствена икономика. И да бъдем такава силно зависима и васална държава, каквото им се ще на много, които искат да ни бъдат господари по един или друг начин и да ни експлоатират.

 8. инж. Николай Л. Ангелов в
  26 Jan 13
  2:18 am

  Атанасе, знаеш ли защо започнеш ли ти да коментираш, никой не иска да се намесва и да коментира, а? Знаеш ли? И това съвсем не е отскоро. От много отдавна съм го забелязал. Би ли си отговорил сам на въпроса?

 9. инж. Николай Л. Ангелов в
  26 Jan 13
  2:33 am

  А ти, Атанасе, какво ще правиш тока от 10 000 МВТ мощности, като ти се случи едновременна работа по обяд на максимална мощност и от перките и от фотоволтаиците? Къде ще го денеш? С тия ли съвсем недостатъчни 864МВТ помпени мощности на Чаира ще го съхраниш ?

 10. Атанас
  26 Jan 13
  2:48 am

  Инж.Ангелов – колко частни ВЕЦ-а има на които ДКЕВР няма как да откаже да изкупува тока и затова просто игнорират държавните ВЕЦ защото няма кой да им държи сметка – просто изпускат водата.
  Преди повече от 1год. съм писал на Премиера ,че ако ще строи Белене трябва ел.коли които се зареждат през ноща.
  Но по-сигурно и евтино е фотоволтаици и перки с акумулатори за съхранение които през ноща могат да прехвърлят тока в батерии на ел.коли или просто да се прехвърля тока планирано в централната мрежа.

 11. Атанас
  26 Jan 13
  2:56 am

  Инж.Ангелов – подвеждащ въпрос е какво правиш с 10000MW мощности – просто перките се изключват в краен случай ,и затова в коментар 106 съм ти дал адреси и в коментар №96

 12. Tonchev
  26 Jan 13
  3:28 am

  както и да коментирате енергетиката, неминуемо ще стигнете до простия извод, че децентрализацията ѝ е правилното решение.

  Ангелов – фотоволтаиците могат да се слагат по фасадите на жилищните блокове, а не само на покривите – даже и в комбинация с изолация, Атанасе
  вижте как
  http://greenclips.eu/bg/hydrokinetic-power/damless-hydro-electric-power-plants/192/

 13. инж. Николай Л. Ангелов в
  26 Jan 13
  3:38 am

  Може ,Тончев, но на доста по-висока географска ширина от тази на България, където ще е и ефективно. За нашата географска ширина подобен монтаж е силно неефективен.

 14. Попов
  26 Jan 13
  10:00 am

  Инж. Николай Л. Ангелов, много интересен въпрос – какво ще правим излишния ток от 10 гигавата ВЕИ. 🙂 Както се казва, да ви имам проблема. 😉 Със същия успех може да се зададе въпроса „какво ще правим с излишния ток от Белене?“.

  Относно васалните държави, точно като станем зависимо от руското ядрено гориво ли ще се освободим от господство? Или като централизираме енергетиката в няколко точки на България?
  Да, българския народ е беден, но няма да стане по-богат с дълг от 10 милиарда евро.

 15. инж. Николай Л. Ангелов в
  26 Jan 13
  10:34 am

  Попов, нещо не си ме разбрал. Въпроса зададох съвсем тенденциозно на Атанас, предварително знаейки, че няма да може да ми отговори, какго и Вие, господин Попов, не можете да отговорите, а ми връщате топката обратно, само че за Белене. Е, да, ама аз мога да Ви отговоря и на двата въпроса. Смей се, след като си прочел моя коментар 106 и най-нахално се пъчиш с чужди мисли и идеи, че би могъл да решиш някакъв проблем. Покажи някоя твоя идея или мисъл, па макар и непатентована, ей така, за общото благо.
  Българският народ може да направи централата и без дълг, стига да пожелае.
  За фотоволтаиците на покрива не ти ли искат пари кеш? А? На разсеян ли се правиш или забрави? Ами ако не ти дадат субсидия, вземайки я от комшиите ти, ще си сложиш ли фотоволтаици?

 16. инж. Николай Л. Ангелов в
  26 Jan 13
  10:45 am

  Попов, за да ти стане по-ясен сношния спор, почни да четеш от коментар 93 надолу.

 17. Атанас
  26 Jan 13
  10:50 am

  “Престъпление“ е да се нагрява вода за къпане и пране и т.н. с ток защото има решения с 83% КПД – http://greentech-bg.net/?p=3485 – и шефът на отдела за възобновяема енергия към Международната енергийна асоциация (IEA) – Paolo Frankl казва: „Половината от енергията, използвана в света, е предназначена за получаване на топлина,това е повече от необходимата енергия за транспорта и електроенергията“

  Във България е отчетен рекорд – потреблението на електричество от бита е подминавало промишленото.

 18. инж. Николай Л. Ангелов в
  26 Jan 13
  10:56 am

  Атанасеее, нещо добавяш нови коментари със стара дата. Моя коментар от позиция 106 изведнъж пред очите ми застана на позиция 107.

 19. Попов
  26 Jan 13
  11:04 am

  Да, инж. Ангелов, прочетох още преди да си напиша последния коментар. Българският народ не може да направи централа без дълг, защото руснаците също искат да ядат и то доста. Да, ще я построят със собствени средства, но после всички ще я платим през цената на тока. Ако се реализира плана на другарите централата да се изплати за 12 години, сам можеш да си сметнеш грубо колко трябва да струва тока, за да се изплатят тия 10 милиарда евро!
  И накрая, идеята ядрените отпадъци да се натоварят на ракета и да се пратят на слънцето е просто смехотворна. Един БУМ при излитане и край с планетата Земя (т.е. живота върху нея).
  Идеи имам, но чакам да се спомине червения октопод, за да ги реализирам.

 20. инж. Николай Л. Ангелов в
  26 Jan 13
  11:05 am

  Атанасе, това което си дал като решение в коментар 111, не е никакво рещение, тъй като много мощности ще трябва най-системно да изключваш. Друго е решението. Но струва много пари.
  А, Попов, ние не правим нито фотоволтаици, нито перки. Поне да ги правехме.

 21. инж. Николай Л. Ангелов в
  26 Jan 13
  11:14 am

  Никой не е казал, че трябва да изпращаме по сто тона наведнъж. Може да се праща и по тон, като по-безопасно. Освен това отпадъците ще са в предната част на ракетата носител, а не отстрани, както е совалката. Което изстрелване е много по-сигурно.

 22. Атанас
  26 Jan 13
  11:18 am

  Инж.Ангелов – тенденциозно ми задаваш въпроси но идеята е вместо 20 млрд.лв. за Белене да се построят колектори за топла вода ,фотоволтаици и перки имащи безплатен енергиен източник ,и за речните и морски течения отделно.

  Колко електричество се използва чрез ел.бойлери и перални за нагряване на водата??? – „Половината от енергията, използвана в света, е предназначена за получаване на топлина,това е повече от необходимата енергия за транспорта и електроенергията“

 23. Попов
  26 Jan 13
  11:33 am

  Инж. Ангелов, още по-лошо – от 100 изстреляни ракети все една ще гръмне. И тогава няма да има значение дали си носи товара на носа или на задника.

  А перки никой не ни пречи да правим. Ако не витлата и генератора, то поне стълбовете можем да изработим. Ама и другото с малко помощ и лицензи няма да е кой знае какъв проблем.
  Огледала за термосоларни централи също може да правим, но на енергийните мутри това не им изнася.

 24. инж. Николай Л. Ангелов в
  26 Jan 13
  12:36 pm

  Попов, ние с теб не сме достатъчно компетентни в ракетното дело и не можем да преценим какъв е риска от подобни изстрелвания. Корейците, като правят и сега ядрени експерименти и гърмят ядрени бомби, да не е необходимо да го правят. Не замърсяват ли природата. Не загиват ли живи организми на местата и около експлозиите? Да не би да няма радиоактивно заразяване. Ами спомняш ли си неутронните бомби? И въпреки всичко Земята продължава да съществува и не е дошъл нейният свършек, каквито мисли насаждаш. И изстрелването ще го измислят хората, откъде и как ще е най безопасно да го направят. Пък ако не, може да излезе сполучливо утилизирането на ядрените отпадъци с мощни лазери на субатомно ниво, за която разработка Европа е хвърлила досега 900 милиона евро.

 25. Попов
  26 Jan 13
  12:44 pm

  Добре де, инж. Ангелов, а колко струва една ракета до слънцето и колко товар може да занесе дотам, а?
  Да не излезе, че ВЕИ ще са много по-евтини и безопасни накрая. 😉
  Стига с фантазиите и фантастиките.

 26. инж. Николай Л. Ангелов в
  26 Jan 13
  1:20 pm

  Попов, нека по отношение на построяването на централата в Белене да не те води нескритата ти омраза към Русия и всичко руско. Има такива хора сред нас, какъвто си и ти. И сред авторите също. Фашаги ги наричаше народа до неотдавна.

 27. Попов
  26 Jan 13
  2:20 pm

  О, не, инж. Ангелов, тия аргументи при мен не вървят. Щом не искам Белене, значи съм против Русия, така ли? Че и фашисти ни наричаш.

  Ако може нека караме по същество, а не с лозунги а ла „Вечна дружба“.

  В крайна сметка не толкова важно дали имаш нещо, а на каква цена го имаш. Ти би ли си купил ток на 60 ст./кВт или бензин по 5 лв/л?

 28. Атанас
  26 Jan 13
  3:05 pm

  Инж.Ангелов – http://www.dokumentalni.com/?page_id=5 под буквата “я“ има също два добри филма ,и много добър филм за нефта – “Грубо събуждане“ от 2006год. с шефа на Шел и известни учени.

 29. инж. Николай Л. Ангелов в
  26 Jan 13
  3:07 pm

  Добре, Попов, за какъв да те мисля при изрази от типа на „енергийните мутри“ от „червения октопод“. Няма коя друга държава да визираш и подобни изрази не ти правят чест. И аз лично не съм прокопсал през и от диктатурата на пролетариата, но никого не мразя и никого не „чакам да се спомине“. Защото се не знае кой първо ще се спомине.

 30. Tonchev
  26 Jan 13
  3:09 pm

  Едва ли някой може точно да прогнозира пазара на ток на Балканите след 10 -60 години. А такива са сроковете на нови ЯЕЦ мощности у нас. но със сигурност е ясно че ако продължи сегашната централизация на енергетиката токът ще бъде все по-скъп, независимо дали е наш или чужди и независимо дали е от ЯЕЦ или от друг централизиран енергоизточник.
  Тъкмо затова казвам, че дори и да не се прилагат е най-енергофективни решния за децентрализирана енергетика, тя ще се окаже най-евтината и най-независимата, ако е със слънчев източник. А пък енергоакумулацията може да стане и по долната патентована схема през водород и за когенерация

  http://tonchev.net/bg/smart-grid/solar-reflective-system-with-hydrogen-energy-accumulation/689/

 31. Tonchev
  26 Jan 13
  3:11 pm

  Също слънцето може да се полза за ток за зареждане на транспорт на електротяга
  например така – виж видео
  http://greenclips.eu/bg/patented-vehicle-solutions/synergy-of-noise-protection-and-power-generation-by-solar-pv-modules-and-low-noise-bird-friendly-vertical-axis-jet-blade-wind-turbines/600/

 32. Попов
  26 Jan 13
  4:11 pm

  Инж. Николай Л. Ангелов в, визирам преди всичко нашата енергийна мафия.

 33. Tonchev
  26 Jan 13
  6:00 pm

  Попов е прав по отношение на нашата енергийна мафия, защото тя държи почти цялата енергетика, по един или друг начин, главно чрез централизация и монополизация, Както в топло енергетиката, така и в електроенергетиката.

  НЯМА ДРУГА ДЪРЖАВА В E С с толкова малобройна, но силна мафия.
  Затова от референдума нищо не зависи и те ще продължават здраво да крадат докато са монополи и има централизирана система. Точно това е най-благоприятната среда за получаване на ОГРОМНИ ПЕЧАЛБИ.
  и изходът е ясен – деценрализация в енерегетиката
  Например отопление с термопомпи (климатици) със слънчев ток
  виж как става и с Евросубсидии

  http://www.starton.biz/innovations/innovation-without-technology/112/?lang=bg

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>