GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА

June 18, 2009

В настоящия момент Европа е изправена пред проблема с повишаването на цената на петрола и природния газ, пред заплахата и несигурността при доставките на енергия и нейния недостатък. Освен това пред вече проявяващите се последици от климатичните промени.

Енергийната ефективност е най-бърз, най-икономичен и директен начин да се превърнат тези предизвикателства в действителни възможности.

Със съществуващите технологии може да се постигне до 30 %спестяване на енергия. Въвеждането на една по-висока енергийна ефективност би могла да намали около 20 % от газовите емисии с парников ефект.

В повечето страни на европейския съюз все още не използват съществуващите големи възможности и не се вземат сериозни мерки във връзка с енергийната ефективност.

На срещата на върха, състояла се през месец Март 2007 г., държавните глави на страните членки на европейския съюз взеха решение, което гласи, че до 2020 г. трябва да се постигнат следните цели: 20 % спестена енергия, 20 % енергия произхождаща от възобновяема енергия и намалени газови емисии с парников ефект до 20 %.

Директивата за ефективността на крайното използване на енергията (2006/32/CE) отправя предизвикателство към държавите членки на Европейския съюз за постигане на обективно показателно намаляване от 9 % на енергийните разходи за крайно ползване до 2016 г. и да предоставят механизми, стимули и институционални, законови и финансови рамки, които да позволят постигане на тази цел, както и да създадат необходимите предпоставки за развитие и стимулиране на пазарите за енергийни услуги.

Държавите членки на европейския съюз в момента използват заедно 17 % от енергията, която се произвежда в света. Разходът на енергия зависи основно от индустриалното развитие и броя на населението на всяка страна.

Проблемът с употребата на енергията е, както едно предизвикателство, така и една голяма възможност.

Ако не се намали употребата на енергия, цената ѝ ще продължи да се повишава, а повишената зависимост от вносната енергия и ефектите от климатичните промени ще имат негативно отражение.

До момента в много страни членки на Европейския съюз енергийната ефективност не е част от работната политическа програма, въпреки че възможностите за постигне на едно доходно спестяване са значителни. Тази ситуация започва да се променя значително, благодарение на инициативите на законни сдружения и политическите процеси. За да се установят възможностите, трябва да се анализират всички сектори с крайно ползване на енергия. Възможностите за спестяване възлизат на почти половината от сегашната употреба на енергия, въпреки че няколко държави достигат до величини по-високи от средната, поради което са на лице сериозни цели.

Една от основните пречки за постигане на енергийна ефективност е липсата на знания и обща култура (както в домовете, предприятията, така и във всички сфери на обществото), поради което е необходима една обща стратегия, чрез която да се предостави на всяка една от тези групи необходимото знание и култура, свързано с енергийната ефективност.

Например: Ирландската кампания “Power of one” (Силата на един) се основава най-вече на обучението и комуникацията. Тази кампания се концентрира върху: Осъзнаването на различните видове енергийни източници, разходи и негативни ефекти върху околната среда.

Информирането на потребителя за последиците от едно неефективно ползване на енергията върху разходите и околната среда.

Индивидуалната отговорност и древните промени във всекидневното поведение.

Използването на примери води до привличане на вниманието.

В проекта “Power of One Street” (“Силата на една улица”) се извършва проследяване на енергийната ефективност на осем семейства от различна социална среда и различни географски зони. Всеки месец участниците са изправени пред едно предизвикателство, с цел да подобрят енергийната ефективност. Изчисленията на техните спестявания са представени в медии.

Подпрограмата “Power of One at Work” (“Силата на едно работното място”) е една инициатива, чрез която се настоява да се използва по-рационално енергията на работното място. Инициативата се състои в предлагане на основни направления за енергийната ефективност чрез рекламна кампания и Web страница (http://www.powerofone.ie).

Няколко държави като Куба, Аржентина и Венецуела са били лидери в Южна Америка с въвеждане на политика за енергийно спестяване. Някои от взетите мерки в тези страни са: безплатна дистрибуция на енергийно спестяващи осветителни тела, дистрибуция на енергийно-спестяващи ел. уреди и подмяна на високо консумиращи съоръжения с други с по-ниска консумация. Също така са били организирани образователни програми чрез медиите с цел да се повиши културното образование на населението във връзка с тази тема. Всички тези мерки са били насочени към намаляване на разхода и повишаване на енергийната ефективност.

КАКВО Е ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ?

Енергийната ефективност е свързана с количеството продукт, което се получава в един процес от единица енергия и се определя като сбор от започнати действия за намаляване (или оптимизиране) на потреблението на енергия, като се запазва, в същото време, нивото на предлаганите услуги. Предвид посочената дефиниция, един процес може да се сравни с друг, по ефективност, като се сравнят потребителските индекси.

Енергийната ефективност може да се измерва за част от една машина, за цялата машина, по време на процес на действие на тази машина или на комплекс от интегрирани процеси. Измерването на енергийната ефективност става по-трудно при а асоцииране на процеси.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ЕФЕКТИВНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА НЕ ОЗНАЧАВА НАЛАГАНЕ НА ЛИШЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВАШИЯ КОМФОРТ ИЛИ СТЕПЕН НА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА НУЖДИ?

Ефективното използване на енергията означава да се покрият същите нужди, като се поддържа същото ниво на комфорт и безопасност, а се използват ефективно енергийните ресурси, което означава пряко спестяване на ресурси и пари.

За постигане на това основен фактор са познанията, съзнанието и вътрешната нагласа и убеденост. Трябва да се познават технологиите, които подпомагат за спестяването на енергия, чрез ефективно използване на енергийните ресурси.

Всеки потребител на енергия трябва да има предвид, че ефективното използване въздейства директно върху семейната икономика, предприятие и др, като се намалят енергийните разходи. То спомага, до голяма степен, и за опазването на околната среда.

ЗАЩО КАЗВАМЕ, ЧЕ ЕФЕКТИВНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ ПОМАГА ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА?

Отговорът е лесен: защото голяма част от енергията, която се употребява, произлиза от природни изкопаеми, основно петрол и газ.

Въпреки че енергията която се употребява в дома, в предприятието и др., е електрическа, трябва да знаем, че в зависимост от сезона на годината и наличието на вода във водноелектрическите централи (ВЕЦ), голяма част от енергията се получава в топлоелектрически централи (ТЕЦ), тоест трансформират се природните ресурси в термална енергия, като се генерира електричество, което в последствие се разпределя за употреба.

Използването на невъзобновяеми ресурси, получени от невъзобновяеми източници от фосилов произход, освобождават към атмосферата газови емисии с парников ефект при изгарянето им, а те са основна причина за глобалното затопляне.

Какви мерки може да въведе българското управление, за да се развие енергийната ефективност и спестяване на електроенергия?

 1. Намаляване на цената на индустриалната електрическа енергия за фирми и предприятия, които използват в своите инсталации съоръжения, позволяващи спестяване на енергия (техника за честотно регулиране на асинхронни двигатели, високо ефективни двигатели и др.)
 2. Намаляване на цената на електроенергията за тези, които доказват инвестиции и резултати в аспекти, свързани с енергийната ефективност
 3. Подмяна на всички неефективни двигатели и помпи в индустрията.
 4. Подмяна на всички неефективни помпи за вода, които гарантират задоволството на населението, разходи за животни и селскостопански нужди.
 5. Провеждане на технически семинари в училища и университети с цел да се създаде в новото поколение една обща култура във връзка с енергийната ефективност и спестяване.
 6. Въвеждане на технологии в публичното осветление в градовете, които да позволят ограничение на нивото на осветление в часовете на зазоряване.
 7. Осъвременяване, рехабилитация и поддръжка на снабдяващите електрически системи (трансформатори, разпределителни линии и др.)
 8. Произвеждане на енергия с възобновяеми източници
 9. Въвеждане на технически мерки за намаляване на загубите в разпределителните електрически системи.
 10. Подмяна и обновяване на националната транспортна техника и окончателно преустановяване на употребата на неефективните уреди.
 11. Организиране на масивни обучителни програми и използване на аудиовизуални средства (радио, телевизия и др. ,) за да се обучи и възпита населението във връзка със спестяването и ефективността на енергията.
 12. Промоция на информационните технологии в транспорта с цел да се използва по-добре капацитетът му и да се намали трафика.
 13. Подобряване на железопътния транспорт
 14. Стимулиране на велосипедния транспорт.
 15. Въвеждане на специфични задължителни условия в стандартите, които регулират строежа, що се отнася до смяна на покриви, прозорци, газови и петролни котли, както и смяна на отоплителните системи.
 16. Гарантиране на по-добра енергийна рентабилност в домовете.
 17. Подмяна и ревизия на стандартите, свързани с енергийната ефективност и други.

Важно е да се генерират механизми, които да позволят да се изправим срещу актуалния проблем на нашето общество, липсата на материални възможности за покриване на нуждите. Тази липса е сериозно увеличена, поради нивото на актуалното потребление на енергия.

Подобряването на енергийната ефективност на всички процеси се превръща в една единствена алтернатива, с цел да се избегнат по-големи проблеми в световен план. Това търсене на подобрение на енергийната ефективност трябва да бъде дейност с приоритет във всички сектори на обществото, като се полага по-голямо усилие от страна на изразходващите енергия сектори, като например индустриалния.

Прилагането на програми за енергийна ефективност или по-точно за енергийно ръководство, може да послужи за придвижване на проблема от нецелесъобразната употреба на енергията вътре в отделните организации.

Създаването на проекти за подобряване на енергийната ефективност, в който и да е сектор, изисква, на първо място, прилагане на методи за поставянето на диагноза и/или енергийни изследвания. Заключенията, които могат да се направят от този вид проучване или разследване, ще позволят да се разкрият неефикасните процеси, да се започнат действия за поправяне на ситуацията, както и механизми за контрол и проследяване на ефективността на тези действия.

Био на автора: Ернесто Стефанов:
Ернесто Нориега Стефанов е роден в Хавана, Куба, на 7 юли 1973 г. През 1998 г. завършва Универсидад Сентрал де лас Виляс в Куба и се дипломира като електроинженер, а през 2004 г. получава степен магистър по електроинженерство. От 1998 г. до 2005 г. работи като научен сътрудник и специалист по системите за пренос на електроенергия към Електроразпределително Дружество Матанзас, Куба. През 2005 г. се премества да живее в България и работи като специалист по мълниезащитни системи. В момента е собственик и управител на фирма „Парадайс Електрик Консулт” в България. Има професионален опит в областта на проектиране, изграждане, одит и поддръжка на мълниезащитни системи и заземителни системи за ниско, средно и високо напрежение: подстанции, електроразпределителни и електропреносни мрежи, петролни инсталации, складове за гориво, информационни центрове, жилищни сгради, вятърни генератори и слънчеви панели. Има допълнителна квалификация от обучение по качество на енергията, електромагнитна съвместимост и др.
Теми: Енергийна ефективност, енергоспестяване, технологии

 1. sa6o
  18 Jun 09
  2:40 pm

  Здравейте!
  Случайно някой да знае каква е разликата между руслови и осови ВЕЦ? За русловите е ясно – може да се намери информация в интернет, това са ВЕЦ, които се изграждат над речното корито, няма отклонение на водата и засушавания и са по-екологични. Не мо же да се намери обаче информация за „осови ВЕЦ“. А ДКЕВР (Държавната комисия за енергийно и водно регулиране – енергийният регулатор в България) прие две решения през месец май, с които определи преференциални цени на електрическата енергия, произведена чрез нисконапорни осови ВЕЦ и чрез нисконапорни руслови ВЕЦ. В тях цената е различна – за осовите 149 лв./ MWh, а за русловите – 199 лв./ MWh. Т. е. това ИМА ЗНАЧЕНИЕ. Дали осовите са просто всички останали освен русловите, т. е., тези при които се отклоняват води?

 2. superturismo
  18 Jun 09
  6:10 pm

  Каквото и да е, можеш да бъдеш сигурен, че печалбите ще са аналогични 🙂 Просто това е политиката на ДКЕВР – каквото и да правиш, от каквато и технология да рабираш, не можеш да вземеш прекалено много пари 🙂

  От хидроенергетика не разбирам много, но си представям нещата горе долу така : Осова турбина трябва да е т.нар. Francis Turbine http://www.daviddarling.info/images/Francis_turbine.jpg

  T.e. посоката на водата съвпада с оста на турбината

  Русло според речника е корито на река, а някак си правя някакви връзки с Pelton Turbine – http://www.edlabquip.com/wp-content/uploads/2008/02/turbine-ht-201-mini-pelton-turbine.jpg

  Пак повтарям, че нищо не разбирам, и има 120983% вероятност да съм казал големи глупости, но пък така бих отговорил при Ники Кънчев 🙂

 3. dhstudio
  18 Jun 09
  7:54 pm

  Свежо: (thumb up) (thumb up) (thumb up) {:>>

 4. Assia
  13 Oct 09
  10:13 pm

  виж това: http://eco-energy.info/upload/dnload/H/Hydropower_chapter_3.pdf – на 20 страница е обяснено, какво е осова турбина 😉

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>