GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

КАКВО Е КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА И КАК ТО ВЛИЯЕ НА ЦЕНАТА Й ЗА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ?

June 19, 2009

Качеството на енергията е само една физическа характеристика на електроснабдяването и означава, че енергията се доставя на потребителите без смущения и прекъсвания на процеса.

Качеството на енергията може също да се дефинира като сбор от физическите характеристики на сигналите на напрежение и ток в дадено време и пространство, отговарящи на изискванията за всяка държава, чиято цел е да удовлетворява нуждите на потребителя.

Качеството на енергията е индикатор за степента, с която една инсталация изпълнява ефективно и надеждно всички операции.

Може ли да бъдете сигурен, че качеството на енергията, която получавате в дома или във фирмата си и за която заплащате големи месечни суми, отговаря на качеството и ефективността, която очаквате?

Потребителите на енергия имат определени нужди, свързани с качеството на електрическата услуга, която получават. Прекъсвачите, които предизвикват смущения, се считат за неприемливи. Те са варианти на напрежението, преходни или хармонични и влияят на ефективното действие на Вашите инсталации. Електрическата компания трябва винаги да се опитва да предостави добро качество, за което клиентите плащат, а те от своя страна трябва да разберат, че това високо качество на услугата и ниските цени взаимно са несъвместими. В България се наблюдава обратното, високи цени и много лошо качество на услугата. Въпреки това, важно е да се отбележи, че в някои случаи обвиняваме компанията за електроенергия, когато имаме проблем или авария в инсталацията, но според международната статистика, поне в 2/3 от случаите той възниква в самата инсталация. Това се дължи на нарасналата употреба на компоненти като електронна и информационна техника, техника за честотно регулиране оборотите на асинхронни двигатели, електронен баласт в осветлението и дълги кабели, или кабели с редуцирано сечение. По време на своето нормално функциониране тази техника може да генерира смущения, които се предават по цялата инсталация.

Ако тези проблеми бъдат пренебрегнати, техниката, включена към Вашата инсталация, може да се повреди и да настъпи срив в работата на Вашата компания. Щетите и разходите, предизвикани от лош поток на електричеството, могат да бъдат значителни, когато производството трябва да спре поради енергийни смущения. Те могат да доведат до пропуснати продажби и печалби.

Спирането на електрическото захранване в една голяма финансова корпорация може да струва невъзобновими хиляди долари за минута неактивно време, както и много допълнителни часове за възстановяване. Щетите, нанесени на програми и данни, причинени от прекъсване на електрическото захранване, могат да предизвикат проблеми в действията за възстановяване на софтуера и да отнеме седмици.

Когато производственият процес спре поради електрически смущения, е много трудно и скъпо да се идентифицира източникът на прекъсването и да се възстанови производството, а и да не забравяме оскъпяването поради лошото качество на енергията.

Международните статистически данни представят последствията, до които може да доведе лошото качество на електрическото захранване.

 • Наскоро проведено проучване в САЩ показва, че индустриалните и търговските фирми губят 45.700 милиона долара годишно вследствие на прекъсване на електрическото захранване. Във всички търговски сектори е изчислено, че се губят от 104.000 до 164.000 милиона долара, поради прекъсвания, както и от 15.000 до 24.000 милиона долара вследствие на други проблеми, свързани с качеството на електрозахранването.

 • Изчислява се, че цената на спирането на тока, което понастоящем е проблем за САЩ, достига до 120 милиарда долара. Енергийният план на бившия американски президент Джордж В. Буш се стремеше да спести енергия чрез подходящо използване на технологиите, както и да представи препоръки за модернизиране на електрическата система в САЩ.

 • Прекъсването на електрозахранването и спирането на тока представляват годишни загуби по-високи от 25 милиона долара за американския бизнес. Поради значимостта на тези загуби, не е изненада, че годишната продажба на уреди, които да разрешат проблемите с качеството на електрическата енергия, надвишава 2 билиона долара и се очаква значително нарастване в следващите години.

 • 28% от повредите на компютърните системи са причинени от пропадане в захранването.

 • На повече от една трета от компаниите, които претърпяват компютърно “бедствие”, им е необходим повече от 1 ден да се възстановят от причинените повреди. На 10% им е необходима повече от седмица.

 • 15% от компаниите, които преживяват компютърно “бедствие” губят над 1 милион. 20% губят между 250 000 и 1 милион. Повече от 33% губят между 10 000 и 250 000 долара.

 • Проучване в 450 водещи компании, проведено наскоро, показва, че всяка организация претърпява средно по 9 компютърни провала на година. Във всеки случай са необходими средно 4 часа, за да се постигне възстановяване и пускане на системата.

 • Преконфигурирането на многотерминална или мрежова система, което е следствие от пропадане на захранването, би могло да отнеме 48 часа.

 • Въвеждането на загубените данни би могло да отнеме дни, седмици, или дори месеци, а разбира се, времето е пари! Понякога данните са безвъзвратно изгубени, например в CAD приложенията, където не могат винаги да бъдат пресъздадени.

 • Десетте най-разпространени последици от повреда на компютър са:

1. Загуба на бизнес/клиенти
2. Проблеми в cashflow
3. Невъзможност да се плати на персонала
4. Загуба на текущи данни
5. Загуба в управлението на клиентските сметки
6. Загуба на търговска репутация
7. Влошаване обслужването на клиентите
8. Загуба на продукция
9. Финансови загуби
10. Загуба на финансов контрол

 • Застрахователните компании не могат да възстановят загубите на търговска репутация, пазарен дял и ощетяване на фирмената репутация, настъпили вследствие на компютърни “бедствия”

 • Претенциите на застрахователите обикновено се уреждат дълго, след като “бедствието” се е случило.

 • 90% от всички компании, които са изпитали компютърно “бедствие” и нямат план за преживяване, излизат от бизнеса най-късно след 18 месеца.

Какво трябва да направите, за да гарантирате добро качество на електрическата енергия във Вашите инсталации?

За да се осигури добро качество на енергията, е необходимо да се провеждат чести инспекции с подходящите измервателни уреди. Само инструменти, които са специално проектирани да установят и анализират параметрите на качеството на енергията, могат да установят източника на смущенията и да диагностицират правилно проблема. Регистрираните данни служат за основа за превантивната поддръжка на Вашата инсталация, тъй като позволяват да се регистрират смущенията на една начална фаза, преди да са нанесли щети. Тези смущения се определят според тяхната величина и продължителност и ако надхвърлят параметрите на техниката, тя може да престане да функционира добре и дори да се повреди. Типичните смущения, които се отразяват на качеството на енергията, са следните: спад и пренапрежения, хармоници, дисбаланс, резки промени в напрежението и преходни процеси.

Редовните инспекции на електрическата инсталация във Вашата собствена инсталация могат да Ви спестят много време и средства.

Коя е нормата за качество на електрическата енергия, валидна за страните от Европейската общност?

Нормативата EN 50160 от 1994 г. определя „Характеристиките за доставяното напрежение по общата разпределителна мрежа”. По този начин се определят характеристиките на захранването, както при ниско, така и при средно напрежение, при доставяне на клиента и при нормални условия.

Въпреки това, нормативата не се стреми да установи нива на електромагнитна съвместимост или ограничения на емисията от страна на клиента, на смущенията, възникнали в разпределителната мрежа. Тя показва, че съдържанието ѝ може да бъде сменено изцяло или частично със съгласие на клиента и дистрибутора на електроенергия.

Описаните характеристики за ниско или средно напрежение са представени в следните таблици. За по-голяма точност се препоръчва консултация с нормата.

НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ

(V a 1000 V)

СРЕДНО НАПРЕЖЕНИе

(1000 V V35000V)

Честота

50 Hz ± 2 % за 95 % от една седмица

50 Hz ± 2 % за 95 % от една седмица

Амплитуда на доставеното напрежение

230 V = Un (номинално напрежение)

Обявеното от страните напрежение трябва да е равно на предварително договореното напрежение между доставчика и потребителя.

Промени в доставяното напрежение

95 % от стойностите трябва да бъдат в Un ± 10 %

95% от стойностите трябва да бъдат ± 10 % от предварително договореното напрежение

Трептене (Flicker)

В продължение на 2 часа трептенето, породено от промени в напрежението, трябва да е по-малко или равно на 1 за 95 % от времето.

РЕд НА хАРМОНИци

ОГРАНИЧЕНИя НА ХАРМОНИци ЗА НИСКО ИЛИ СРЕДНО НАпрежение

2

2.0 %

3

5.0 %

4

1.0 %

5

6.0 %

7

5.0 %

9

1.5 %

11

3.5 %

Максимално THD 8 %

Европейската философия тръгва от една тясна връзка между всички агенти от веригата на качеството на електроенергията. Следващата схема представя тези връзки.

graph

Какво е мнението на българските потребители за електроенергията, която получават?

Много често чуваме и виждаме по телевизията голям брой клиенти, недоволни от качеството на електрическата енергия, която получават и от високата цена, която заплащат за нея. Лошото електроснабдяване е причина за постоянни икономически загуби и аварии при хиляди клиенти на цялата територия на страната. Две от основните смущения, които най-често се срещат в мрежата за електроснабдяване, причина за големи щети и аварии, са ниските нива на напрежение и пренапреженията.

Можем да кажем, че в България темата за качеството на енергията е доста непозната. Енергийното министерство и политическите институции трябва да обърнат сериозно внимание на този проблем, както е засегнат той в останалите страни от Европейската общност. Затова компетентните институции трябва да въвеждат новите нормативи и регламенти, които ще предоставят на крайните потребители гарантирано качество на енергията, отговарящо на ценовите изисквания.

Био на автора: Ернесто Стефанов:
Ернесто Нориега Стефанов е роден в Хавана, Куба, на 7 юли 1973 г. През 1998 г. завършва Универсидад Сентрал де лас Виляс в Куба и се дипломира като електроинженер, а през 2004 г. получава степен магистър по електроинженерство. От 1998 г. до 2005 г. работи като научен сътрудник и специалист по системите за пренос на електроенергия към Електроразпределително Дружество Матанзас, Куба. През 2005 г. се премества да живее в България и работи като специалист по мълниезащитни системи. В момента е собственик и управител на фирма „Парадайс Електрик Консулт” в България. Има професионален опит в областта на проектиране, изграждане, одит и поддръжка на мълниезащитни системи и заземителни системи за ниско, средно и високо напрежение: подстанции, електроразпределителни и електропреносни мрежи, петролни инсталации, складове за гориво, информационни центрове, жилищни сгради, вятърни генератори и слънчеви панели. Има допълнителна квалификация от обучение по качество на енергията, електромагнитна съвместимост и др.
Теми: електричество, електроенергия, енергиен анализ, ефективност, захранване, разпределителна мрежа

 1. Мини руло
  19 Jun 09
  3:37 pm

  „Спирането на електрическото захранване в една голяма финансова корпорация…“

  … просто не се случва. Винаги има резервно захранване – UPS, който да задържи нещата докато тръгне дизеловия генератор.

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>