GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Становище на Екологично сдружение За Земята по Проекта за Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 година

December 24, 2010

„На 10 декември 2010 г. от 11:00 ч. в М-во на икономиката, енергетиката и туризма имаше Обществено обсъждане на Проект за Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 година
на Министерски съвет на Република България
Документът беше публикуван на страницата на МИЕТ.

Аз участвах в това съвещание в групата на Екологично сдружение За Земята и представих следното становище:

СТАНОВИЩЕ
На Екологично сдружение За Земята

Относно:
Проект за Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 година
на Министерски съвет на Република България, 2010 година

Проектът, публикуван на страницата на МИЕТ, съдържа 62 стандартни страници и се състои от 9 раздела.
Прочитането на този документ и сравняването му с един подобен по обем и насоченост чуждестранен материал (Managing Nuclear Waste from Power Plants by Ralph E. Kenney and Detlof von Winterfeldt – Risk Analysis, Vol.14 N 1, 1994) оставя впечатление за сериозно отношение на авторите към обсъжданата материя.
Разработките по тези въпроси в света представляват толкова огромен масив от данни и анализи, че сериозният им преглед само предполага авгажимента на един сериозен екип от платени и доброволни сътрудници, с какъвто нашата организация за съжаление, не може  да се похвали.
Що се отнася до предоставения  за информация Проект за Стратегия бихме искали да отбележим няколко момента, които са пропуснати или чиято значимост не е достатъчно силно подчертана.

1.  Документът няма авторство,  т.е. не са изписани имената на авторите и липсва кратко CV на всеки от тях. По наше мнение, ако това беше сторено, всеки читател на този материал щеше да бъде улеснен да се ориентира кой стои зад написаното, което е особено актуално в духа на последните  събития, свързани с фалшивата диплома на една държавна служителка.  Анонимността в подобни документи може да е практика в нашата държавна администрация, но  това е лоша и остаряла практика, която не натоварва авторите с каквато и да е отговорност за евентуалните пропуски в документа, както и за възможна небрежност при написването му. А отговорност трябва да има. Винаги!  Особено, когато  трудът се заплаща от българския данъкоплатец.

2. Никъде не е намерило място в стратегията отражението, което ще имат демографските изменения в нашето общество, чиито тенденции тревожно се констатират от редица социологически агенции и отделни учени.
Ако тези тенденции не прекъснат посоката и знака си, страната ни ще бъде изправена пред невъзможността да осигури високообразовани кадри за управлението на такова съоръжение, каквото е хранилището за отработеното ядрено гориво и високо радиоактивни отпадъци. Това би означавало внос на необходимите кадри от чужбина, което би натоварило бюджета с допълнителни разходи, а освен това би създало и редица организационни трудности.

3. Би било много полезно ако в стратегията се намери место, за да се определят конкретните мерки, необходими за гарантиране на висока технологична култура не само във висшия ешалон на управлението на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци, но и на средния и нисшия персонал, свързан с това. Тази привидно лесна задача може да се окаже една от най-трудните, защото ниската битова култура на нашия народ (надявам се да не обидя никого с това признание) генерира ниска технологична култура. А знаете каква е цената на една грешка, когато става дума за радиоактивност.

4. В документа се казва, че трябва да се възстанови преподаването по радиохимия в СУ. Ако нещата в тази насока се разглеждат с нужната им сериозност, а те трябва да се разглеждат, то много спешно трябва да се извършат подготвителните работи, за да може Курсът по радиохимия (лекции и упражнения) да започне от учебната 2011/2012 година в Химическия факултет на СУ.

5. В Стратегията отсъства думата тероризъм. Тази дума обаче отдавна е напуснала страниците на речниците и се е настанила в нашия живот. Ето защо би било уместно възможностите за терористични атаки, кражбата и използването на радиоактивни материали за заплахи и шантаж, както и противодействието на подобни събития, да намерят сериозно място в документа при няколко възможни сценария.

6. Независимо, че стратегията е ограничена в рамките на следващите двадесет години, всеки от нас знае, че въпросът със съхраняването и управлението на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци остават като проблем и за следващите десетилетия и векове. Ето защо още отсега трябва да се започне работа по избор на площадка за Хранилище за погребване на отработеното гориво за вечни времена. За тази цел най-подходящо би било да се определят няколко места, сметнати в страната за подходящи и да започне интензивна ескпертна работа, съпътствана с широк обществен дебат.

7. Последният раздел (№ 9) е списък на приложенията към основния текст от Стратегията. За съжаление пълните текстове на тези приложения не са публикувани на страницата на Министерството. Според нас тяхното присъствие би било много полезно за всеки, който би искал да се включи сериозно в обсъждането на един толкова важен за страната ни въпрос. Защото, съдейки по заглавията на тези приложения, в тях би трябвало да се съдържат подробности , свързани с техническите възможности за управлението на РАО, създаването на национална инфраструктура за управлението на отработеното ядрено гориво и различни радиоактивни отпадъци, както и план график  за построяването на Национално хранилище за погребване на РАО.

Всички тези въпроси са от изключително значение за нашето общество и перспективата за неговия живот и развитие на тази територия и това се отнася не само за днешните български данъкоплатци, но и за няколко десетки поколения напред.

На хората от нашето поколение, които вземат решения по тези въпроси, лежи огромната отговорност да направят такива преценки и да вземат такива решения, които да не водят до тежки последствия в живота на бъдните поколения български граждани – наши общи наследници, които ще получат от нас тази страна, тази територия, с нейните хубости и проблеми. Нека да се опитаме да им я оставим чиста, като едно място приятно и безопасно за живеене, а не само за обитаване. “

София, 10 декември 2010 г
Съставила: ст.н.с. д-р Вера Михайлова

Био на автора: Севдалина Пеева:
Публикувам в Greentech-BG от февруари 2008 с фокус зелени технологии и иновативни решения, които ще помогнат да живеем в един по-чист свят.
Теми: АЕЦ, опасни отпадъци, радиоактивни отпадъци

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>